ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-03-29

 

Protokoll fört vid Zonsprängarnas årsmöte 2017-03-29.

Plats: Gillet, Medborgarhuset, Ånge

Närvarande: Kerstin Henriksson, Anne Allonen, Stig Kärnebo, Ulla Kärnebo, Sirkku Heiskanen, Lena Gustafsson, Karin Hagblom, Kerstin Nordström, Maud Lyberg, Edith Simonsson, Ingrid Hedlund-Johansson, Camilla Junno-Forsberg, Bengt Lek, Ingegerd Lek, Maj-Lis Mattson, Margareta Wänglund, Cathrin Lindgren, Lena Halén, Monika Hedlund och Monika Hansson.

 • 1. Mötet öppnades av Sirkku Heiskanen som hälsade alla välkomna.
 • 2 Upprop och fastställande av röstlängd.
 • 3. Till ordförande för mötet valdes Margareta Wänglund och som sekreterare utsågs Monika Hansson.
 • 4. Ulla Kärnebo valdes att justera dagens protokoll.
 • 5. Godkändes att årsmötet utlysts enligt stadgad ordning.
 • 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året föredrogs av ordföranden och lades till handlingarna (bilaga 1).
 • 7. Lena Gustafsson redogjorde för föreningens resultat- och balansräkning som visade att föreningen gjort ett överskott på 12.996 kr under 2016. Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna (bilaga 2).
 • 8. Karin Hagblom föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna (bilaga 3).
 • 9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 • 10. Sirkku Heiskanen omvaldes som ordförande för föreningen (1år).
 • 11. Val av styrelseledamöter och ersättare:
  Lena Gustafsson kassör omval (2år).
  Monika Hansson sekreterare nyval, fyllnadsval (1år).
  Edith Simonsson ledamot nyval (2år)
  Cathrin Lindgren (vald 2016, 1 år kvar)

Suppleanter:

Kerstin Nordström omval (2år).
Inga-Lill Graff nyval (1år).
Anne Allonen nyval (2år).
Margareta Byström nyval (1år).

12. Val av revisorer och ersättare.
Karin Hagblom omvaldes som revisor för 2 år.
Lena Ruda omvaldes som revisorssuppleant för 1 år.

 • 13. Beslutades att antal ledamöter i valberedningen ska fortsatt vara 3 st.
  Till valberedningen utsågs Ingrid Hedlund-Johansson, sammankallande samt Kerstin Henriksson och Camilla Junno-Forsberg.
 • 14. Inga motioner har inlämnats till årsmötet.
 • 15. Föreningens budget diskuterades och ingen särskild budget har fastställts. Alla aktiviteter ska vara ”självbärande” och styrelsen ansvarar för att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt.
 • 16. Beslut om medlemsavgift för kommande år. Föreningen följer Riksförbundet Svensk Trädgård och avgiften är 295 kr per år varav 65 kr går tillbaka till föreningen.
 • 17. Övriga frågor diskuterades. Föreningen fyller 10 år och årsmötesdeltagarna uppmanades att komma med idéer till styrelsen hur vi på bästa sätt ska fira detta. Även övrig planering för aktiviteter den kommande säsongen avhandlades. Föreningen har under året fått fler medlemmar och en önskan att ytterligare synas och locka intresserade framfördes.
 • 18. Mötet avslutades med kaffe och filmvisning från paret Kärnebos Australienresa.

Mötesordförande Margareta Wänglund liksom familjen Kärnbo tackades med blommor.


Protokoll
Fört vid årsmöte med Zonsprängarna 2016-03-22 kl.19 på Ålsta folkhögskola, Fränsta

Närvarande: 25 medlemmar:

Margareta Byström, Lena Gustafsson, Meeri Hafstad, Karin Hagblom, Lena Halén, Ingrid Hedlund Johansson, Sirkku Heiskanen, Kerstin Henriksson, Camilla Junno Forsberg, Ulla och Stig Kärnebo, Cathrin Lindgren, Helena Lindqwist, Ingrid Lundgren, Maud Lyberg, Kerstin Nordström, Lasse Perjus, Ulf Persson, Arne och Laila Prenell, Anette Sjölin, Ingrid Viklund, Alice Wikberg, Karin Wikberg Persson, Lena Öfvergren

 

 • 1. Ordföranden Laila Prenell hälsade de närvarande välkomna och förklarade års­mötet öppnat.
 • 2. De närvarande förtecknades och fastställdes som röstlängd.

 

 • 3. Den utdelade dagordningen godkändes.

 

 • 4. Årsmötet valde Arne Prenell till ordförande för dagens förhandlingar samt Ulla Kärnebo till sekreterare.

 

 • 5. Årsmötet utsåg Lena Öfvergren till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

 • 6. Årsmötet konstaterade att mötet var utlyst i stadgad ordning.

 

 • 7. Årsmötet lade med godkännande den utdelade och bifogade verksamhetsberät­tel­sen till handlingarna.

 

 • 8. Lena Gustafsson läste upp revisorernas berättelse, vilken rekommenderade full ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Årsmötet fastställde kassör Lenas Gustafssons muntligt föredragna resultat- och balansräkning för år 2015.
 • 10. Årsmötet beslutade, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för år 2015.

 

 • 11. Årsmötet valde Sirkku Heiskanen till ordförande för två år och Helena Lindqwist till vise ordförande för ett år.

 

 • 12. Årsmötet valde Eva Kallin och Cathrin Lindgren till ordinarie ledamöter för två år och Maria Grip och Monika Hansson som extra suppleanter för ett år.

Anette Sjölin och Kerstin Nordström har ett år kvar som suppleanter.

 

 • 13. Årsmötet valde Karin Hagblom till revisor samt Lena Ruda till revisorssuppleant för ett år.
 • 14. Årsmötet omvalde Kerstin Henriksson (sammankallande), Camilla Junno Forsberg och Ingrid Hedlund-Johansson till valberedningskommitté.
 • 15. Det har uppkommit diskussioner om hur många som ska ingå i styrelsen och hur många år uppdragen ska innefatta.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att gå igenom föreningens stadgar och återkomma med revideringar vid nästa årsmöte.

 • 16. Ingen budget är upprättad. Ansvaret för denna lämnas till styrelsen.

Årsmötet beslutade att även årets evenemang skall vara självbärande, så att vi kan fortsätta stärka föreningens ekonomi under året.

 • 17. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften följer Riksförbundets taxering, som för 2016 är 295 kr, att gälla för 2017 också.
 • 18. Lena Gustafsson redogör för en inbjudan från Ovansjös byförening. De planerar en temadag 29/5 eller 12/6 i Ovansjö med servering i den nyinredda bystugan och försäljning av produkter kring växter och odlande och ev. plantbyte i och omkring byggnaden.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att undersöka saken och eventuellt samarbeta med ABF som kan bidra med kostnader för annons el dyl.

 

Ånge Bibliotek inbjuder Zonsprängarna att ha fotoutställning i konsthallen någon period under juli – september.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att kontakta Biblioteket för vidare information.

 

 • 19. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens årsmöte för avslutat.

Sedan bjöds på kaffe eller te och smörgåstårta.

Ulla och Stig visade bilder och film från sin Kinaresa hösten 2015

Protokoll fört vid årsmöte med Zonsprängarna 2015-03-11 kl. 1830 på Ålsta folkhögskola, Fränsta

Närvarande: Ville Furöstam, Lena Gustafsson, Meeri Hafstad, Karin Hagblom, Lena Halén, Ingrid Hedlund-Johansson, Sirkku Heiskanen, Stig & Ulla Kärnebo, Bengt & Ingegerd Lek, Cathrin Lindgren, Maud Lyberg, Kerstin Nordström, Arne & Laila Prenell, Anette Sjölin, Marie Sjölin-Johansson, Karin Wikberg-Persson med sambo och Ingrid Viklund, d v s 21 medlemmar.

§ 1. Ordföranden Arne Prenell hälsade de närvarande välkomna och förklarade års­mötet öppnat.

§ 2. De närvarande förtecknades och fastställdes som röstlängd.

§ 3. Den utdelade dagordningen godkändes.

§ 4. Årsmötet valde Arne Prenell till ordförande för dagens förhandlingar samt Laila Prenell till sekreterare.

§ 5. Årsmötet utsåg Karin Hagblom till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Årsmötet konstaterade att mötet var utlyst i stadgad ordning.

§ 7. Årsmötet lade med godkännande den utdelade och bifogade verksamhetsberät­tel­sen till handlingarna.

§ 8. Lena Gustafsson föredrog revisorernas berättelse, vilken rekommenderade full ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9. Årsmötet fastställde kassör Lenas muntligt föredragna resultat- och balansräkning för år 2014.

§ 10. Årsmötet beslutade, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för år 2014.

§ 11. Årsmötet konstaterade, att Ulla Kärnebo och Laila Prenell förra året valdes på två år och alltså kvarstår som styrelseledamöter även 2014, liksom suppleanten Stig Kärnebo.

§ 12. Årsmötet omvalde Lena Gustafsson som kassör och Kerstin Nordström som suppleant på två år samt nyvalde Anette Sjölin som suppleant på två år. Med stor förvåning konstaterade årsmötet att valberedningen brustit i sitt arbete och inte kunde föreslå någon ny ordförandekandidat eller ytterligare styrelseleda­mot!!!!!!!

Årsmötet valde att uppdra åt styrelsen att försöka driva föreningen utan ord­förande samt att försöka hitta någon ordförande under året i stället för att upplösa föreningen.

§ 13. Årsmötet omvalde Lars Gunnar Lövgren till revisor samt Viljo Furöstam till revisorssuppleant.

§ 14. Årsmötet omvalde Kerstin Henriksson (sammankallande) och Camilla Junno Forsberg till valberedningskommitté samt valde att förstärka valberedningen med Ingrid Hedlund-Johansson.

§ 15. Inga motioner fanns till behandling av årsmötet.

§ 16. Årsmötet beslutade att även årets evenemang skall vara självbärande, så att vi kan fortsätta stärka föreningens ekonomi under året.

§ 17. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften följer Riksförbundets taxering, som för 2015 är 295,-.

§ 18. Förslag till årets program diskuterades; 16/4 blir det föredrag av Liselott Björk­man från Riksförbundet, vi är välkomna till Fågelviks trädgård i Över­turingen liksom till Söderbergs handelsträdgård, vi ska också delta som arrangör i den växtbytardag som kommer att anordnas i Haverö 6/6. Därutöver hoppas med­lemmarna på ett antal trädgårdstramp; Sirkku Heiskanen erbjöd sig att visa sin trädgård liksom det diskuterades en sommarresa med buss till Ört-Mona och några andra intressanta trädgårdar i Höga Kusten-trakten.

§ 19. Då inga fler övriga frågor väckts tackade ordförande för visat intresse och förklarade dagens årsmöte för avslutat.